9.2/10 op basis van 418 reviews

Algemene reisvoorwaarden Tongasabi Travel B.V. / Selfdrive4x4.com (nader te noemen de reisorganisator).

De uitgebreide reisinformatie en routebeschrijving zijn onderdeel van de reisovereenkomst / boeken van een reis, safari, selfdrive en/of autohuur vakantie. Zorg ervoor dat u deze ook leest voordat u een reis gaat boeken.

1. Hoe boek ik een reis bij Selfdrive4x4.com / Tongasabi Travel B.V.(het tot stand komen van de reisovereenkomst)?

Via ons online portaal kunt u de offerte voor de reis aanvaarden. Deze boeking wordt geacht bindend te zijn. Na boeking ontvangt u een bevestiging van de boeking per email. Tevens ontvangt u per email een rekening voor een aanbetaling van 25% op de totale reissom met een minimum van € 250,- per boeking. Vijf weken voor het vertrek wordt u verzocht het restant van de reissom te betalen. Indien er ook vluchten geboekt zijn, bestaat de mogelijkheid dat deze volledig betaald moeten worden op het moment van het boeken van de reis. U bent als reiziger verplicht alle relevante persoonlijke omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de reis bij boeking kenbaar te maken. Bijvoorbeeld ziektes, handicaps, allergieën, algemene conditie en eventuele gewenste of noodzakelijke diëten. Het is belangrijk dat u voordat u de reis boekt eerst de uitgebreide reisinformatie doorleest. Deze is ook onderdeel van de reisovereenkomst. Deze reisvoorwaarden, de reisinformatie en routebeschrijving kunt u downloaden vanaf: Selfdrive4x4.com. Ook kunt u de reisinformatie aanvragen bij de reisorganisator via telefoon of via email.

2. Annulering van de reis door de reiziger:

Annulering van de reis door de reiziger dient per direct telefonisch kenbaar gemaakt te worden aan de reisorganisator. Vervolgens dient de annulering schriftelijk via email en/of post bevestigd te worden aan de reisorganisator door de reiziger.

Als u een reis annuleert zijn daar de volgende kosten aan verbonden:

  • Annuleren van de reis tot 56 dagen voor vertrek kost 25% van de reissom.
  • Annuleren van de reis tussen 56 tot 28 dagen voor vertrek kost 50% van de reissom.
  • Annuleren van de reis tussen 28 tot 21 dagen voor vertrek kost 75% van de reissom.
  • Annuleren van de reis binnen 21 dagen voor vertrek kost 100% van de reissom.

NB 1: Voor annulering van vliegtickets zowel los geboekt als vliegtickets welke onderdeel zijn van een complete reis kunnen afwijkende annuleringsvoorwaarden gelden indien het vliegticket reeds geprint is. Informeer bij boeking naar deze voorwaarden. Hierbij worden de annuleringsvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij gevolgd. Bij de meeste goedkope tickets is dit 100% (non refundable).

NB 2: Voor annulering van campsites en accommodaties welke op verzoek van de reiziger geboekt zijn door de reisorganisator via Internet of email kan ook gelden dat er afwijkende annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn. De annuleringsvoorwaarden van de (lokale) partner, hotel, lodge of boekingskantoor zijn hier van toepassing.

Om het financiële risico van het annuleren van een reis af te dekken is het advies altijd een annuleringsverzekering af te sluiten.

3. Annulering van de reis door de reisorganisator:

Afhankelijk van de voorwaarden voor minimale deelname kan de reis door de reisorganisator geannuleerd worden. Naast reizen met gegarandeerde vertrekdata (ongeacht het aantal deelnemers) zijn er ook reizen waarbij er een minimaal aantal deelnemers is voor het definitief laten doorgaan van de reis. In principe streeft de reisorganisator er altijd naar de reis niet te hoeven annuleren. De reisorganisator kan zich wel genoodzaakt zien een reis te annuleren wanneer er sprake is van omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit, uitvoering of veiligheid tijdens de reis. In het geval van annulering van een reis verplicht de reisorganisator zich de reiziger hiervan per direct te informeren met opgaaf van redenen. Indien de reisorganisatie, in het geval van annulering in verband met gewichtige omstandigheden, de reiziger een passend alternatief aanbiedt en de reiziger dit aanbod niet accepteert, dan heeft de reiziger recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom, of indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan. Bij annulering van een reis door de reisorganisator kan de reisorganisator niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden vermogensschade of het derven van reisgenot van de reiziger, indien de opzegging het gevolg is van het niet behalen van het minimumaantal deelnemers of abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Kennelijke fouten en vergissingen in het reisprogramma binden de reisorganisator niet. De reisorganisator adviseert de reiziger bij boeking een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. In alle gevallen zal de reisorganisator er naar streven bij annulering van een reis de reiziger een passend alternatief te bieden.

4. Voorbehoud wijzigingen:

De reisorganisator houdt zich het recht om tot 20 dagen voor aanvang van de reis de prijzen van de aangeboden reizen aan te passen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten met inbegrip van brandstofkosten, de verschuldigde heffingen of de toepasselijk wisselkoersen. Verder bestaat er ook altijd de mogelijkheid dat de reisroutes moeten worden gewijzigd of dat er andere veranderingen plaatsvinden in de loop van het jaar die tot gevolg hebben dat het geplande reisprogramma niet uitgevoerd kan worden. Lokale omstandigheden en het avontuurlijke karakter van de reizen kunnen tot gevolg hebben dat voor of tijdens de reis kleine dan wel grote aanpassingen moeten worden aangebracht in het reisprogramma en of reisroute. De reisorganisator verplicht zich om eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken en te zoeken naar alternatieven die de aard van het originele programma zoveel mogelijk intact houden. In geval van wijzigingen voorafgaande aan het vertrek wordt de reiziger per direct op de hoogte gesteld, met opgaaf van redenen. Verder wordt de reiziger geacht zich in alle gevallen ook op de hoogte te stellen van de lokale omstandigheden in het algemeen. In principe hebben wijzigingen geen gevolgen voor de reissom, wijzigingen van de reissom in verband met vervoerskosten daargelaten. De reiziger kan wijzigingen op wezenlijke punten in de reisovereenkomst afwijzen. Als de wijziging één of meer niet-wezenlijke punten betreft, kan de reiziger de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt. Bij een afwijzing kan de reisorganisator de reisovereenkomst met de reiziger opzeggen, waarbij de annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn.

4.1 Vluchtprijzen en airport taxes kunnen altijd gewijzigd worden na boeking als dit het gevolg is overmacht i.v.m. tariefswijzigingen of extra toeslagen welke doorgevoerd worden door de luchtvaartmaatschappij welke de vluchten verzorgen voor reizigers geboekt via de reisorganisator. Selfdrive4x4 heeft hier zelf geen invloed op. Houdt er rekening mee dat bij gebruik van twee losse tickets geen van de vervoerders (luchtvaartmaatschappijen) aansprakelijk is bij vertraging of uitval van een vlucht uit het ene ticket, waardoor aansluiting van de vlucht uit het andere ticket gemist wordt. (bijv. als de vlucht van LVI naar JNB vertraging heeft of uitvalt en u de aansluiting in JNB naar AMS niet haalt.) U kunt dan belast worden voor de geldende wijzigings- of annuleringskosten. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor deze kosten.

4.2 Autohuur self drive safari’s. De reisorganisator is alleen tussenpersoon bij autoverhuur en het contract voor autohuur wordt ter plaatste getekend tussen de verhuurder en de huurder (reiziger). Hierbij gelden de voorwaarden van de autoverhuurder, waarvan de reiziger geacht wordt op de hoogte te zijn. Daarnaast heeft de reisorganisatie een document met instructies en advies opgesteld voor de 4×4 autoverhuur, waarvan de reiziger geacht wordt op de hoogte te zijn. De voorwaarden van de autoverhuurder kunnen afwijken van algemene voorwaarden van de reisorganisatie. Voor bepaalde type auto’s geldt een minimale leeftijd van 25 of 30 jaar, dit verschilt per verhuurder. Houdt er rekening mee dat het altijd mogelijk is dat er een vervangende auto geleverd wordt gelijkwaardig aan de gereserveerde auto. Tevens is het van belang te weten dat er bij self drive safari’s een verhoogd risico bestaat op vertraging, uitval van of ongelukken met het reisvoertuig (huurauto). De condities in Afrika zijn niet gelijk aan die in Nederland (of Europa) en pech onderweg of schade door gebruik en slijtage kunnen niet voorzien worden voorafgaande aan de start van de autohuur. Bij het volledig total loss rijden van de huurauto door eigen schuld of eenzijdig ongeluk moet de reiziger er rekening mee houden dat het eigen risico indien aanwezig volledig voor rekening komt van de reiziger (huurder). Ook de kosten van een vervangende auto zijn in dat geval voor rekening zijn van de reiziger. De verhuurder zal in alle gevallen problemen met de huurauto z.s.m. oplossen. Dit door middel van reparatie of een vervangende auto. Bij een self drive safari kiest de reiziger bewust voor een reis met hoger risico en vergrote kans op vertragingen en/of onverwachte kostenposten tijdens de reis.

5. Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid:

Voor zover de toepasselijke Wet, een verdrag of Verordening dat toelaat, is de aansprakelijkheid van de reisorganisator voor schade die de reiziger lijdt of mocht lijden, beperkt tot een bedrag gelijk aan driemaal de reissom, tenzij de schade het gevolg is van opzettelijk of roekeloos handelen van de reisorganisator.

6. Klachtenregeling

Een klacht van de reiziger, die gedurende de reis niet bevredigend is opgelost, dient de reiziger uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis schriftelijk en gemotiveerd in te dienen bij de reisorganisator. Als de reis geen doorgang heeft gevonden, dan begint de termijn van één maand te lopen op de oorspronkelijke vertrekdatum van de reis. De reisorganisatie neemt de klacht van de reiziger niet in behandeling, indien de reiziger de klacht niet tijdig heeft ingediend.

7. Verzekeringsplicht en reis- en annuleringsverzekeringen:

Een reisverzekering is verplicht voor deelname aan een rondreis of safari welke via de reisorganisator geboekt wordt. Naast een reisverzekering is het aan te raden een annuleringsverzekering afsluiten maar deze is niet verplicht voor deelname. Een annuleringsverzekering dient meestal afgesloten te worden binnen 7 dagen na het boeken van de reis. Informeer altijd vooraf goed bij uw eigen verzekeringsmaatschappij naar de voorwaarden en schadedekking van de verzekering. Bij boeking is het van belang de gegevens van je reisverzekering door te geven aan de reisorganisator in verband met eventuele noodgevallen of incidenten die zich tijdens de reis kunnen voordoen. Neem tijdens de reis ook altijd een kopie van uw polis mee en het pasje met noodnummer(s). De reisorganisator verzorgt ook reis- en annuleringsverzekeringen via de Europese vraag hierna bij het boeken van de reis.

8. Bij noodgevallen:

Neem altijd contact op met de alarmcentrale van je eigen verzekeringsmaatschappij. Verder kun je ook bellen met de reisorganisator in Nederland 024 208 22 00 of mobiel +31 (0)6 24465201 of onze lokale organisatie en/of operators ter plekke. Bij boeking en/of het toezenden van de reisbescheiden ontvangt u ook de contactgegevens ter plekke (indien van toepassing voor de reis).

9. Klachten:

Eventuele klachten over de uitvoering van de reisovereenkomst dienen zover mogelijk op de plaats van bestemming, waar de reden tot klacht ontstond, schriftelijk te worden ingediend bij de reisorganisator of haar vertegenwoordiger.

10. Vragen?

Heeft u vragen over de reisvoorwaarden neem dan contact op via telefoon of email.

Telefoon: 024 208 22 00, email: info@selfdrive4x4.com

website: www.selfdrive4x4.com

Post en bezoekadres:

Groenestraat 294
6531 JC Nijmegen

K.v.K.: 66502519

Tongasabi Travel B.V. is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden – SGR 3166